Assemblea General 20 juny'21

Es convoca a tots els socis a l'Assemblea general que tindrà lloc el proper 20 de juny a la casa-club
Primera convocatòria: 11:00
Segona convocatòria: 2/4 de 12

Ordre del dia:

0.- Benvinguda
1.- Lectura i aprovació si s'escau de l'acta anterior.
2.- Presentació de la memòria 2020
3.- Presentació i aprovació de la gestió econòmica i estat de comptes del 2020.
4.- Proposta i aprovació si es creu convenient de les quotes de soci per el 2021.
5.- Presentació del pressupost 2021 i aprovació si s'escau.
6.- Informacions, calendari i propostes del Comitè de Competició.
7.- Informacions relatives a la situació de l'aigua al camp.
8.- Modificació dels estatuts del club.
9.- Constitució de la nova Junta Directiva del Club.
10.- Preguntes i suggeriments