Eleccions a la nova Junta

Un club que és dels socis

En el club es fomenta l’ambient familiar entre els socis, els quals, cada quatre anys, renoven democràticament els membres de la Junta Directiva, que gestionen el Club. La composició de la Junta és aquesta:Composició de la Junta  del Club de Golf Castellterçol 2017-2021

President
Salvador Sala Druguet
Vicepresident
Xavier Cocovi Torralba
Pres Comitè de Competició
Josep Domènech Farrarons
Tresorer
Jordi Clapers Gallés
Vocal
Ventura Ferrer Muñoz
Secretari
Jordi Sala Druguet
PROCEDIMENT ELECTORAL  Maig-juny 2021

 

La Junta Directiva del Club de Golf Castellterçol,  d’acord amb l’article 12, capítol IV dels seus Estatuts del Club, convoca eleccions per cobrir els càrrecs següents: president, vicepresident, secretari, president del Comitè de Competició i vocals.

L’elecció es fa mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret 

Són electors i elegibles  tots els socis titulars que tinguin el carnet renovat el dia de les eleccions.

En el moment de la votació els socis s’han d’identificar amb el DNI i el carnet de soci.

La votació és personal i no s’admeten vots per delegació o representació.

 

 

DATA DE LES ELECCIONS

Els Estatuts del Club (Ap.3, art. 12, Cap.IV) determinen que el període electoral ha de ser de 30 dies hàbils, com a mínim, i no superior a 60 dies.

 

Les eleccions es celebraran el dia  20 de juny de 2021 a la Casa Club des de 9:30h a 13:30h

 

FASES i CALENDARI DEL PROCEDIMENT ELECTORAL

19 de maig: Convocatòria de les eleccions per part de la Junta Directiva

19 de maig: Comunicació als socis mitjançant e.mail i per publicació en el taulell d’anuncis.

27 de maig: Designació, per sorteig, dels tres membres components de la Junta Electoral i de tres suplents, els quals han d’elegir un president.

19 de maig – 9 de juny: Presentació i proclamació de les candidatures, que han d’incloure el nom del candidat a president i dels altres socis candidats. (Formulari en el taulell d’anuncis)

11 de juny:  Exposició del cens electoral provisional  i termini per a les reclamacions (3 dies)

15 de juny: Aprovació del cens electoral

20 de juny: Celebració de les eleccions i  escrutini dels vots.

21 i 22 de juny: Presentació d’impugnacions, si s'escau.

26 de juny: Resolució de la Junta Electoral

27 de juny: Proclamació de la candidatura guanyadora

Presa de possessió dels candidats elegits dins dels 5 dies següents a la seva elecció.

 

 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA ELECTORAL

  1. Conèixer i resoldre, en un termini de tres dies, les reclamacions que es presentin durant el procés electoral.
  2. Admissió o refús de les candidatures, si escau,
  3. Proclamació de les candidatures admeses.
  4. Publicació dels resultats de les eleccions.
  5. Comunicació dels resultats, mitjançant certificació a la Junta Directiva, al Registre d’Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Golf
  6. En cas de presentar-se una sola candidatura vàlida, ha de proclamar els seus components com elegits per a la Junta Directiva.
  7. Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, ha de comunicar-ho a la Junta Directiva  o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar unes noves eleccions en un termini màxim de tres mesos

 

 

RECLAMACIONS

Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en un termini màxim de tres dies després de produir-se el fet objecte de la impugnació.

Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar  recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació Catalana de Golf, en un termini de tres dies.

 

La Junta Directiva

Castellterçol, 19 de maig de 2021

__________________________________________________________________________

 

A LA JUNTA ELECTORAL DEL CLUB DE GOLF CASTELLTERÇOL

 Els socis titulars del Club de Golf Castellterçol, amb carnet vigent de l’any 2021, el nom i cognoms dels quals consten en el quadre adjunt, presentem la nostra candidatura per a cobrir el càrrecs directius del Club.

 

Nom

 

DNI i Signatura

PRESIDENT DEL CLUB

 

PRESIDENT DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ

 

VICEPRESIDENT

 

SECRETARI

 

TRESORER

 

 

VOCALS

 

 

 

 

 

                                  

Secretari de la Junta Electoral                             President de la Junta Electoral                                                                                                              Rebut            

 

Castellterçol, ... .  de  . . . . . . . . . . . . . . . . . de 2021   


**********************************************     


 

Segons el sorteig  entre els socis del club amb dret a vot realitzat els dia 27 de maig a les cinc de la tarda a la casa club, han sortit escollits els següents membres per a constituir la Junta electoral:

 

President/a

 

Carme Boet

Vocals

 

 

Josep Mª Comte

Joel Girbau

Substituts

 

 

 

 

Jaume Mas

Robert Rafel

Gabriel Soler

 

I per a què així consti, signo la present a Castellterçol a 27 de maig de 2021

El secretari            


          ******************************                                                                                                               

En el nostre procés electoral, s'ha presentat una única candidatura. És un punt a l'ordre del dia de l'assemblea general de socis de diumenge dia 20. La candidatura la formem els mateixos que ara estem a la Junta:

President: Salvador Sala
Vice-president: Xavier Cocovi
Tresorer: Jordi Clapers
President del Comitè de Competició: Josep Domènech
Secretari: Jordi Sala
Vocal: Ventura Ferrer.