dissabte, 30 de desembre de 2017

Assemblea General Ordinària

Es convoca a tots els socis a  l'Assemblea General Ordinària  a celebrar a la casa club el proper 14 de gener de 2018 a les 11 hores en primera convocatòria i a
2/4 de 12 en segona, amb el següent 


Ordre del dia:


    1.- Lectura de l’acta de l’assemblea anterior.
    2.- Presentació de la memòria 2017.
    3.- Presentació i aprovació si s’escau de la gestió econòmica i estat de comptes del 2017.
    4.- Exposició i aprovació si s’escau de les quotes corresponents a 2018.
    5.- Presentació del pressupost per a 2018 i aprovació si s’escau.
    6.- Propostes del Comitè  de Competició.
    7.- Valoració de la proposta de millora del rec del camp.
    8.- Estudi de la proposta d'ajuda al club. 
    9.- Preguntes i suggeriments.