dimecres, 19 de maig de 2021

Convocatòria d'eleccions a la Junta

 Era el març del 2017 que la Junta actual prenia possessió del càrrec. Han passat quatre anys que són els que els estatuts del club fixen per a cada mandat, ara que ja ha passar l'estat d'alarma i es poden fer assemblea i votacions segons la normalitat que marquen les noves normes,

la Junta obra el procés electoral que comença avui, 19 de maig de 2021.

Aquí sota teniu la convocatòria formal i el calendari electoral. La informació rellevant la rebreu per mail, com sempre, tota la info pel blog.


PROCEDIMENT ELECTORAL

 

La Junta Directiva del Club de Golf Castellterçol,  d’acord amb l’article 12, capítol IV dels seus Estatuts del Club, convoca eleccions per cobrir els càrrecs següents: president, vicepresident, secretari, president del Comitè de Competició i vocals.

L’elecció es fa mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret 

Són electors i elegibles  tots els socis titulars que tinguin el carnet renovat el dia de les eleccions.

En el moment de la votació els socis s’han d’identificar amb el DNI i el carnet de soci.

La votació és personal i no s’admeten vots per delegació o representació.

 

 

DATA DE LES ELECCIONS

Els Estatuts del Club (Ap.3, art. 12, Cap.IV) determinen que el període electoral ha de ser de 30 dies hàbils, com a mínim, i no superior a 60 dies.

 

Les eleccions es celebraran el dia  20 de juny de 2021 a la Casa Club des de 9:30h a 13:30h


FASES i CALENDARI DEL PROCEDIMENT ELECTORAL

19 de maig: Convocatòria de les eleccions per part de la Junta Directiva

19 de maig: Comunicació als socis mitjançant e.mail i per publicació en el taulell d’anuncis.

27 de maig: Designació, per sorteig, dels tres membres components de la Junta Electoral i de tres suplents, els quals han d’elegir un president.

19 de maig – 9 de juny: Presentació i proclamació de les candidatures, que han d’incloure el nom del candidat a president i dels altres socis candidats. (Formulari en el taulell d’anuncis)

11 de juny:  Exposició del cens electoral provisional  i termini per a les reclamacions (3 dies)

15 de juny: Aprovació del cens electoral

20 de juny: Celebració de les eleccions i  escrutini dels vots.

21 i 22 de juny: Presentació d’impugnacions, si s'escau.

26 de juny: Resolució de la Junta Electoral

27 de juny: Proclamació de la candidatura guanyadora

Presa de possessió dels candidats elegits dins dels 5 dies següents a la seva elecció.

 

 

COMPETÈNCIES DE LA JUNTA ELECTORAL

  1. Conèixer i resoldre, en un termini de tres dies, les reclamacions que es presentin durant el procés electoral.
  2. Admissió o refús de les candidatures, si escau,
  3. Proclamació de les candidatures admeses.
  4. Publicació dels resultats de les eleccions.
  5. Comunicació dels resultats, mitjançant certificació a la Junta Directiva, al Registre d’Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Golf
  6. En cas de presentar-se una sola candidatura vàlida, ha de proclamar els seus components com elegits per a la Junta Directiva.
  7. Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, ha de comunicar-ho a la Junta Directiva  o a la Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar unes noves eleccions en un termini màxim de tres mesos

 

 

RECLAMACIONS

Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de presentar en un termini màxim de tres dies després de produir-se el fet objecte de la impugnació.

Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar  recurs d’alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació Catalana de Golf, en un termini de tres dies.

 

La Junta Directiva

Castellterçol, 19 de maig de 2021